Странице

понедељак, 14. септембар 2020.

Како преводити ANY у уговорима и зашто је БИЛО КОЈИ најчешће лош избор?

Ако не умеш да објасниш нешто на једноставан начин, онда га не разумеш најбоље. 

-- Алберт Ајнштајн


Сваки стручни жаргон има неке специфичности у односу на стандардни језик, пре свега у погледу стила и терминологије. Међутим, значења неких обичних речи остају иста као у стандардном језику.

Важност прецизног изражавања у праву има посебну тежину јер није мали број случајева да је због одређене нијансе у значењу и формулацији суд пресудио на један, а не на други начин.

У случају нејасних или двосмислених формулација, судови у САД се све чешће позивају на речничке дефиниције, а сваку нејасноћу или двосмисленост углавном тумаче у корист тужене стране. Препорука је сваког суда да се користи једноставан, прецизан језик и да се избегавају двосмислене речи или појмови.

У случају енглеске речи any не ради се о термину, али је то реч која има већи број значења у зависности од контекста, а често може бити двосмислена. Зашто онда српски преводиоци упорно и у сваком контексту преводе ову реч као „било који/а/е“? Зашто је не преводе и као „сваки“, „сваки евентуални“, „сав“, „сви“, „неки“ или једноставно не изоставе, односно другачије преведу смисао енглеске реченице? 

Бетмен праведни
Бетмен даје лекције права (и правде)

Претпоставимо на тренутак да не знамо ни енглески ни српски језик и позовимо се на речнике, стилске приручнике и граматике једног и другог језика како бисмо дошли до исправних закључака.

У Вебстеровом речнику (Merriam-Webster, 1984) међу дефиницијама речи „any“ налази се и ова: „2: један (one), неки/нешто (some), или сви (all) без обзира на количину:

а: један или више – користи се да означи неодређен број или количину.“

Важи и обрнуто. Једна од дефиниција речи „all“ (сав, сва, сви, све...) је и „било који“ (any whatever). Другим речима, значење речи „any“ је довољно широко да обухвати и „све“ (all), а „all“ може да значи било који појединачни део неког скупа.

У Блековом Речнику права (Black’s Law Dictionary) any се дефинише на следећи начин: „неки, један од многих; неодређен број. Један без обзира на било коју врсту количине... Any има већи број значења и може се користити да означи „све“ (all) или „сваки“ (every), као и „нешто/неки“ (some) или „један“ (one), а његово значење у датом правном документу зависи од контекста и предмета правног документа. Често се употребљава као синоним за „било који (од два или више елемената)“ (either), „сваки“ (every) или „сав“ (all).

У Речнику српског језика Матице српске из 2011. налазимо следеће значење везника било:

2. (као први или други део сложеног заменичког или прилошког израза са упитним заменицама: ко, који, чији, какав и др.) а. у неодређеном значењу неограничене могућности избора: било који, било чији, било какав и др.

У истом речнику дефиниција придевске заменице сваки, -а, -о је следеће:

2. укључујући све: било који, ма који: на сваки начин, по сваку цену, сваки од њих.

Нормативна граматика српског језика (Пипер, Клајн) наводи следеће значење:

§ 236. Општа заменица сваки (свака, свако) указује на обухваћеност целог скупа путем безизузетне обухваћености његових појединачних истоврсних јединица...


Како онда преводити any

У наставку су неки примери реченица или делова реченица на енглеском, њихов превод на српски и анализа.

***

 any changeсвака промена, свака евентуална промена

Напомена: обратите пажњу на то да је употребљена реч „сваки, -а, -о“, у значењу из § 236 Нормативне граматике. Ово значење управо одговара значењу „један, неколико или сви елементи одређеног скупа“ у ком се енглеско any овде користи. Упоредити и са енглеским „any and all“, чије се коришћење у правним документима не саветује, а бројним судским пресудама и тумачењима утврђено је да „any and all“ подразумева „све“ и „сваки“.

any breachсвако кршење

any actionсвака радња

(to perform or abstain from performing) any act свако чињење или нечињење

any changesсве (евентуалне) промене/измене, свака (евентуална) промена/измена

The User is obliged to provide truthful information on himself and his undertaking when registering, and to inform Nascent World Inc. of any later changes without undue delay.

Корисник је у обавези да унесе истините податке о себи и свом предузећу приликом регистрације и да обавести друштво Nascent World Inc. о свим накнадним изменама без непотребног одлагања.

any person – свако лице; било које лице

any persons – сва лица

Any person or persons found in possession of illegal substances will be prosecuted.

Сва лица која се нађу у поседу недозвољених супстанци биће кривично гоњена.

any detailsсви подаци; било који податак

any computer malfunctionбило какав (било који) квар рачунара / сваки квар рачунара

except for any liability which cannot be excluded by law – осим оне одговорности чије искључивање закон не допушта

(if for) any reason any... (ако из) било ког разлога неки

If for any reason any part of these Terms is deemed to be unenforceable then the validity of the remaining terms shall not be affected.

Ако се из било ког разлога испостави да је неки део ових Одредби неизвршив, то неће утицати на важење преосталих одредби.

or any other cause beyond the control of... – или било ког другог узрока ван контроле / који није под контролом / на који Х не може да утиче...

any and all personal data... – сви подаци о личности (коришћење формулације any and all се не препоручује; на основу бројних тумачења америчких судова, any подразумева и all, као и обратно; ради се само о историјској заоставштини која се данас не препоручује)

any reference to... – свако упућивање/позивање на...

Any reference to 'Terms' is to all terms and conditions set out on this web page and linked to from this web page.

Свако позивање на „Одредбе“ подразумева све одредбе и услове наведене на овој веб-страници и према којима иду везе са ове веб-странице.

Any reference to this document includes the Schedules.

Свако позивање на овај документ обухвата и Додатке.

at any time – у сваком тренутку / у било ком тренутку

You can withdraw your consent with effect for the future at any time by contacting us in writing.

У сваком тренутку можете повући своју сагласност која ће имати ефекат убудуће тако што ћете нас контактирати написмено.

 

Додатни примери из српског законодавства

 

Закон о јавном реду и миру

13) неовлашћено прикупљање добровољних прилога – јесте свако прикупљање добровољних прилога супротно одредбама овог закона;

16) пуцање из ватреног и другог оружја – јесте свако пуцање из ватреног и другог оружја на јавном месту...


Закон о озакоњењу објеката

Радна група свакодневно ће на терену контролисати примену закона и одмах ће реаговати на свако кршење закона.

Свака градња без дозволе од дана ступања на снагу Закона...

Као што се може видети, када се закони пишу на српском језику, када их пише српски законодавац, у контексту у коме би се у енглеском тексту употребило „any“, у српском се употребљава „сваки“.

 

Закључак

Читава проблематика превођења речи „any“ тиче се заправо односа између дела и целине. Стога се пре свега саветује правницима и адвокатима који састављају уговоре да избегну сваку двосмисленост и да користе оне речи које недвосмислено преносе жељени ефекат. С друге стране, да би се исправно, а стилски лепо превела било која реч или део реченице, потребно је познавање контекста, значења речи у језику са кога се преводи и одговарајућих еквивалената у језику на који се преводи. 

У случају речи „any“, код постављања услова, посебно рестриктивних услова или оних где је избор између елемената сужен, најчешће добар избор ће бити „било који“. Код услова који допуштају један, неколико или све елементе, односно у случају најширег могућег тумачења најбољи избор ће бити неки други преводни еквивалент (тј. сваки, сваки евентуални, неки, сви, сав, итд.) као што је горе наведено у примерима.


Одрицање одговорности

Ништа од наведеног у овом чланку не представља правни савет нити препоруку за превођење одређених речи или делова реченица на одређени начин у конкретним документима. Ове препоруке се односе генерално на стил писања и превођења правних докумената, а сви примери су дати у едукативне и илустративне сврхе.  


Библиографија:

Michigan Bar Journal, "Any and All": To Use Or Not To Use? by David S. Elder, 1991

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/any

A Manual of Style for Contract Drafting, Kenneth A. Adams, 3rd edition

Нормативна граматика српског језика, Предраг Пипер, Иван Клајн, Матица српска, Нови Сад, 2013.

Речник српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2011.

Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019)

Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018 и 81/2020 – одлука УС)

Закон о јавном реду и миру, („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016 и 24/2018)

Нема коментара:

Постави коментар